Skip to content Skip to footer
§1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep Internetowy zlokalizowany pod adresem internetowym www.wawe.com.pl prowadzony jest przez MAŁGORZATĘ KEMPĘ  prowadzącą działalność gospodarczą MAŁGORZATA KEMPA KRAWIECTWO – BIELIŹNIARSTWO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bolesława Limanowskiego 135, 63-400 Ostrów Wielkopolski, adres poczty elektronicznej: m.kempa@promax.media.pl zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Łukasz Neuman prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą BPO POLAND ŁUKASZ NEUMAN, z siedzibą w m. Żurawiniec 55-330,, ul. Słoneczna nr 2, posługującym się numerem NIP: 5471840529, REGON: 020149330, właściciel domeny www.wawe.com.pl.
 5. Wyjaśnienie pojęć:
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • KUPUJĄCY– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
  • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupujących automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.wawe.com.pl
  • SPRZEDAWCA – MAŁGORZATA KEMPA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAŁGORZATA KEMPA KRAWIECTWO – BIELIŹNIARSTWO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bolesława Limanowskiego 135, 63-400 Ostrów Wielkopolski, adres poczty elektronicznej: m.kempa@promax.media.pl
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami)
§2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 1. W sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
  • Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie kolejnych kroków –
   • po dodaniu wybranego produktu do koszyka zamówienia (“ Dodaj do koszyka”);
   • kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego w koszyku „zamawiam” do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, kolor produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Kujących niebędących konsumentami, celem zaliczenia sprzedaży w ramach prowadzonej działalności Kupującego niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP i wybór potwierdzenia sprzedaży w formie faktury Vat, przy czym brak takiej informacji skutkuje potraktowanie danej sprzedaży jako niezwiązanej z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą i wystawiony zostanie paragon;
   • kliknięciu „Kupuję i płacę” oraz dokonaniu płatności zgodnie z przyjętym sposobem płatności.
  • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.\
 3. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  • reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedającego oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Kupujący może składać:
  • pisemnie na adres: MAŁGORZATA KEMPA KRAWIECTWO – BIELIŹNIARSTWO, ul. Bolesława Limanowskiego 135, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kempa@promax.media.pl,
  • zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:
   • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
   • żądania; oraz
   • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania reklamacji znajdują się w zakładce ZWROTY/REKLAMACJE na stronie głównej,
  • ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  • czas trwania rękojmi sprzedaży wynosi 2 lata.
§3.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z §2 Regulaminu.
 2. Cena Produktu określona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z §2 Regulaminu.
§4. Sposoby i terminy płatności za produkt
 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: <ul”>
 2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. gotówką przy odbiorze osobistym, po uprzednim umówieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.
 4. Termin płatności:
  • w przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w chwili składania zamówienia,
  • przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym Kupujący dokonuje płatności w chwili obioru Zamówienia.
§5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i EU.
 2. Dostawa Produktu do kupującego jest odpłatna – koszt dostawy ponosi w całości Kupujący, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • przesyłka kurierska krajowa,
  • przesyłka kurierska zagraniczna,
  • przesyłka Inpost,
  • odbiór osobisty.
 4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 14 dni roboczych od chwili ukończenia procedury składania Zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin (w szczególności w razie wyboru realizacji zamówienia realizowanego w sposób indywidualny – termin dostawy zostanie określony indywidualnie przez Sprzedawcę). W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest to najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 dni roboczych (z zastrzeżeniem indywidualnego określenia terminu dostawy przez Sprzedawcę).
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
§6. Reklamacje produktu
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego)
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:
  • pisemnie na adres: MAŁGORZATA KEMPA KRAWIECTWO – BIELIŹNIARSTWO, ul. Bolesława Limanowskiego 135, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kempa@promax.media.pl
 4. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: MAŁGORZATA KEMPA KRAWIECTWO – BIELIŹNIARSTWO, ul. Bolesława Limanowskiego 135, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Kupujący.
§7. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy określonych Regulaminu (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres: MAŁGORZATA KEMPA KRAWIECTWO – BIELIŹNIARSTWO, ul. Bolesława Limanowskiego 135, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kempa@promax.media.pl
 2. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy przy realizacji Zamówienia na indywidualne zamówienie Kupującego. Obie strony umowy sprzedaży dążą do realizacji zamówienia zgodnie z indywidualnymi warunkami zamówienia (szczegółowo opisane w pkt 8 poniżej).
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez kupującego będącego konsumentem,
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą, której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Kupujący zwraca produkt na adres: MAŁGORZATA KEMPA KRAWIECTWO – BIELIŹNIARSTWO, ul. Bolesława Limanowskiego 135, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy, które obowiązany jest ponieść kupujący:
  • Jeżeli wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego-konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 12. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 13. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Klupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 14. W wypadku Kupującego nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Kupującemu stosownego oświadczenia.
 15. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 16. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
§8
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Współadministratorem ww danych jest właściciel domeny internetowej www.wawe.com.pl.
 2. Dane osobowe Kupującego zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Kupującego – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także w celach wysyłania informacji email, sms, pocztą o promocjach oraz newslettera za pośrednictwem poczty email.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  • W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres: MAŁGORZATA KEMPA KRAWIECTWO – BIELIŹNIARSTWO, ul. Bolesława Limanowskiego 135, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.kempa@promax.media.pl
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
§9
 1. Umowa sprzedaży zawierana poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. Dokonanie Zamówienia zawiera wyrażenia w języku angielskim i są opisane w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.